Category Archives: toezicht

voorbeeld vooraanschrijving instabiele muur

Geachte heer/ mevrouw

Er is geconstateerd dat het pand gelegen aan de {geanonimiseerd} bouwkundige gebreken vertoond. U staat geregistreerd als eigenaar van dit betreffende pand, derhalve achten wij u als verantwoordelijke om de gebreken te kunnen herstellen. De geconstateerde gebreken bestaan uit het instabiel zijn van het metselwerk op  de eerste verdieping, met name het ronde gedeelte van de gevel, alsook een gedeelte van de gevel parallel aan de {geanonimiseerd} op de begane grond en eerste verdieping. De gevel is gedeeltelijk zover naar voren gekomen, (en is naar onze mening niet stationair) dat er gevaar is ontstaan voor het uitklappen van dit gevelgedeelte, met alle gevolgen van dien. Dit is in strijd met de bepalingen van het Bouwbesluit 2012, met name de afdeling die de sterkte voorschrijft.

Waarschuwing

U dient deze gebreken te herstellen, zodanig dat de gevaarlijke situatie is weggenomen en aan de bepalingen van het Bouwbesluit wordt voldaan. Over twee weken na verzending van deze brief zullen wij controleren of de werkzaamheden in gang zijn gezet, danwel het gevaar niet meer aanwezig is. Indien u binnen de gestelde termijn geen gevolg geeft aan dit verzoek, hebben wij het voornemen om over te gaan tot het toepassen van bestuursdwang. Dit kan betekenen dat wij van gemeentewege kunnen overgaan tot het herstellen van de gevel. Het toepassen van bestuursdwang kan mede inhouden het opleggen van een last onder dwangsom. Daarbij zullen de kosten van het toepassen van deze dwangmiddelen voor uw rekening komen.

Zienswijze

Voordat wij hiertoe overgaan, stellen wij u op grond van artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht in de gelegenheid uw zienswijze ten aanzien van dit voornemen in te dienen. Wij verzoeken u daartoe uiterlijk binnen twee weken na verzending van deze brief uw zienswijze aan ons kenbaar te maken.

Informatie

voorbeeld machtiging tot binnentreden toezichthouder

Machtiging tot binnentreden in een woning

De Burgemeester van de gemeente {geanonimiseerd} bepaalt dat,

Gelet op artikel 5 Algemene wet op het binnentreden, artikel 100 Woningwet, artikel 5:15 Awb, artikel 149a Gemeentewet, artikel 6.3 van de Algemene plaatselijke verordening 2004

Geeft machtiging aan: persoon

Om voor het ten uitvoer brengen van een controle om aspecten van de Woningwet te controleren om desnoods zonder toestemming van de bewoner binnen te treden in de woning gelegen aan Geanonimiseerd

Voorts bepaal ik dat ook bij afwezigheid van de bewoner(s) in de genoemde woning kan worden binnengetreden.

Degene die bevoegd is zonder toestemming van de bewoner binnen te treden kan zich door anderen doen vergezellen, voor zover dit voor het doel van het binnentreden redelijkerwijs is vereist.

Deze machtiging is van kracht op de dag waarop zij is afgegeven en de drie daarop volgende dagen.

Afgegeven te {geanonimiseerd}

Op 29 maart 2020

 

De burgemeester van de gemeente {geanonimiseerd},

mag je hennep kweken?

Nee, dat mag niet. De Opiumwet is daar vrij helder in: Het is verboden een middel als bedoeld in de bij deze wet behorende lijst I dan wel aangewezen krachtens artikel 3a, vijfde lid:

  • A.binnen of buiten het grondgebied van Nederland te brengen;
  • B.te telen te bereiden, te bewerken, te verwerken, te verkopen, af te leveren, te verstrekken of te vervoeren;
  • C.aanwezig te hebben;
  • D.te vervaardigen.

Dus met andere woorden: zowel het hebben, houden en vervoeren van een joint of hennep is verboden.


Mag je dan niks in voorraad hebben?

Ja, dat mag wel echter voor eigen gebruik. Omdat het Openbaar Ministerie vindt dat ‘bij een hoeveelheid van vijf planten of minder aangenomen dat er geen sprake is van beroeps- of bedrijfsmatig handelen.’ wordt er over het algemeen geen vervolging ingesteld. Met andere woorden: het telen van vijf hennepplanten of minder is dus weliswaar verboden, maar wordt niet strafrechtelijk vervolgd. De planten worden wél in beslag genomen. Als de verdachte minderjarig is, volgt altijd een strafrechtelijke reactie. (bron politie.nl)

Bestemmingsplan

Het thuis telen van hennep is vaak verboden, ook volgens de bestuursrechtelijke wetgeving. Als je in een woning, vaak met de bestemming “Wonen” gaat telen, voor de handel, dan overtreed je de voorschriften van het bestemmingsplan aangezien kweken geen normale handeling is die onder het begrip “Wonen” geschaard kunnen worden. Het verkopen van hennep, hasj of anderszins vanuit de woning is ook vaak een overtreding van het bestemmingsplan, aangezien dat onder de noemer “Detailhandel” valt. Dat is niet hetzelfde als “Wonen”

Handhaving

Steeds vaker treedt de politie samen met de gemeente op om panden binnen te vallen waar een hennepkwekerij wordt vermoed. De gemeente kan dan op haar bevoegdheid (gevaar zetting door brandgevaar) met spoedeisende last van bestuursdwang de woning of pand betreden, waarna de politie ook het strafrechtelijk deel kan afhandelen. Een “voordeel” van deze methode is dat de gemeente de last van bestuursdwang kan uitvoeren en kosten van het opruimen kan verhalen op de overtreder. Als de politie zelfstandig binnenvalt mogen ze in principe de kosten van het leegruimen niet verhalen.