voorbeeld vooraanschrijving instabiele muur

Geachte heer/ mevrouw

Er is geconstateerd dat het pand gelegen aan de {geanonimiseerd} bouwkundige gebreken vertoond. U staat geregistreerd als eigenaar van dit betreffende pand, derhalve achten wij u als verantwoordelijke om de gebreken te kunnen herstellen. De geconstateerde gebreken bestaan uit het instabiel zijn van het metselwerk op  de eerste verdieping, met name het ronde gedeelte van de gevel, alsook een gedeelte van de gevel parallel aan de {geanonimiseerd} op de begane grond en eerste verdieping. De gevel is gedeeltelijk zover naar voren gekomen, (en is naar onze mening niet stationair) dat er gevaar is ontstaan voor het uitklappen van dit gevelgedeelte, met alle gevolgen van dien. Dit is in strijd met de bepalingen van het Bouwbesluit 2012, met name de afdeling die de sterkte voorschrijft.

Waarschuwing

U dient deze gebreken te herstellen, zodanig dat de gevaarlijke situatie is weggenomen en aan de bepalingen van het Bouwbesluit wordt voldaan. Over twee weken na verzending van deze brief zullen wij controleren of de werkzaamheden in gang zijn gezet, danwel het gevaar niet meer aanwezig is. Indien u binnen de gestelde termijn geen gevolg geeft aan dit verzoek, hebben wij het voornemen om over te gaan tot het toepassen van bestuursdwang. Dit kan betekenen dat wij van gemeentewege kunnen overgaan tot het herstellen van de gevel. Het toepassen van bestuursdwang kan mede inhouden het opleggen van een last onder dwangsom. Daarbij zullen de kosten van het toepassen van deze dwangmiddelen voor uw rekening komen.

Zienswijze

Voordat wij hiertoe overgaan, stellen wij u op grond van artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht in de gelegenheid uw zienswijze ten aanzien van dit voornemen in te dienen. Wij verzoeken u daartoe uiterlijk binnen twee weken na verzending van deze brief uw zienswijze aan ons kenbaar te maken.

Informatie

One response on “voorbeeld vooraanschrijving instabiele muur

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *