Category Archives: Handhaving

Handhaven; de angst regeert.

Je maintiendrai (Ik zal handhaven), is de wapenspreuk van Nederland sinds 1815. Omdat dit in het wapen van de staat der Nederlanden is opgenomen, verplicht de overheid zichzelf om uitvoering te geven aan die spreuk, wat in meer of mindere mate ook gebeurt.

De gevolgen van niet handhaven zijn legio : denk maar aan een weg waar nooit op snelheid wordt gecontroleerd. Daar rijdt men over het algemeen altijd te hard. Ook wordt de roep om handhaving vanuit de maatschappij steeds groter. Een mooi voorbeeld hiervan is dat een bepaalde politieke partij roept dat we véél te tolerant zijn en te veel gedogen. Deze partij kan zich (volgens de opiniepeilers) gesterkt voelen door een groeiende achterban, wat wil zeggen dat de mensen achter deze uitspraken staan.

Nu wil ik het niet hebben over recht of onrecht, dan wel politieke opvattingen, maar wel over handhavingtactiek van bestuursorganen.
In het dagelijkse leven maken we steeds vaker mee dat een bestuursorgaan handhavend optreedt. Dit kan bestaan uit het opleggen van een dwangsom, het toepassen van bestuursdwang en, in de toekomst, het opleggen van een bestuurlijke boete. Drie handhavingmiddelen, die zijn ontworpen om diverse overtredingen te bestraffen, zodanig dat de prikkel zo groot is, dat de overtreding niet (meer) wordt begaan.

Waarom heeft de Nederlandse overheid bepaalt dat er drie handhavingmiddelen tot de beschikking van de lokale overheid staan? Dat zal zijn ontstaan door een bepaalde vraag om handhaving uit de samenleving. Maar wat is nu de beste tactiek om een overtreding ongedaan te maken en te houden? Het antwoord op deze vraag is niet zo gemakkelijk, aangezien dat van geval tot geval kan verschillen. Toch is er wel iets voor te zeggen waarom een bepaald handhavingmiddel het best kan worden ingezet. De bestuurlijke boete is hier op dit moment geen onderdeel van. De boete is vastgelegd voor een bepaald strafbaar feit en is dus vast omkadert. Wat is dan het afwegingskader om te beslissen of er een dwangsom wordt opgelegd of bestuursdwang wordt toegepast?

De ervaring leert dat de dwangsom in een groot aantal gevallen niet of nauwelijks het beoogde effect sorteert. Om hiervan een voorbeeld te geven: er wordt een dwangsom opgelegd op het geplaatst houden van een illegaal schuurtje. Stel dat de dwangsom € 50,- per dag bedraagt met een maximum van € 500,-. Vaak wordt er tegen dit soort overtredingen bezwaar en beroep ingesteld en normaal gesproken zal het bestuursorgaan, hangende de beroepstermijn, niet over gaan tot inning van die dwangsom. Dat betekent dat je zomaar een half jaar verder bent en er in die tussentijd meestal niets aan de situatie veranderd.
Het is nog maar de vraag of het bestuursorgaan hierna daadwerkelijk overgaat tot inning van de verbeurde bedragen, voorop gesteld dat het schuurtje is verwijderd of gelegaliseerd na de uitspraak op beroep.

De stelling is dan vaak: de overtreding is toch beëindigd, waarom zouden we dat geld nog innen? Dit is een foute stelling! Moet u zich eens voorstellen: hoeveel manuren zijn gaan zitten in de afhandeling van deze casus! Dan dekt die € 500,- bij lange na niet de daaraan bestede uren, nog afgezien van de eventuele griffiekosten die het bestuursorgaan in dit soort gevallen meestal zelf voor haar rekening neemt of daartoe door de rechter wordt veroordeeld. Daarbij komt nog een vervelend aspect, tenminste gezien vanuit het oogpunt van handhavingtactiek.

Gedurende de hele beroepstermijn heeft de overtreder het idee dat hij nog kans van slagen heeft. Dit zal hij ook uitdragen naar de buren (die dezelfde overtreding begaan), waardoor het effect van het handhaven, voor de toekomst, nagenoeg teniet wordt gedaan. Ook als de overtreder uiteindelijk zelf het schuurtje zal verwijderen, zal hij naar zijn omgeving uitdragen dat hij genoeg heeft van het procederen en zelf heeft beslist dat hij het schuurtje maar gaat verwijderen. Ook dit soort berichten doet geen goed aan vervolg handhavingtrajecten, aangezien dit niet getuigt van daadkracht van het bestuursorgaan.

Het moge duidelijk zijn dat toepassing van bestuursdwang hiervoor een effectiever middel zou zijn, zeker met het oog op vervolgacties. Als u in de voorgaande alinea het woord schuurtje vervangt door caravan, aanhanger, dakkapel en wat al niet meer, dan zult u begrijpen (en herkennen) dat een dwangsom niet altijd een goed handhavingmiddel is.
Waarom wordt er dan vaak gekozen voor dit middel? Het antwoord op deze vraag is: ANGST !

Angst van het bestuursorgaan om omkeerbare dingen te doen. Angst voor procedurefouten. Angst voor schadevergoedingen. Kortom: FAALANGST. Voor een beproefde handhavingprocedure is geen ruimte voor faalangst, waardoor er eerder wordt beslist om bestuursdwang toe te passen. Moeten er dan geen dwangsommen meer worden opgelegd? Nee! Dwangsommen kunnen en moeten nog steeds worden opgelegd, maar dan voor gedragingen van mensen of bedrijven. Hiermee wordt bedoeld dat als er bijvoorbeeld wiet wordt verkocht vanuit een woning, dit vaak een overtreding van een bestemmingsplan is door middel van een gedraging. Aangezien het sluiten van de woning een moeizame procedure is, kan er voor worden gekozen om hiervoor een exorbitant hoge dwangsom op te leggen.
In een uitspraak heeft de Raad van State bevestigd dat voor de verkoop van 1 joint een dwangsom mag worden verbeurd van € 30.000,-. Zo zijn er meer voorbeelden te noemen, waarbij gedragingen een grote rol spelen en een dwangsom hierbij een geëigend middel is om die illegale gedraging een halt toe te roepen. Denk hierbij ook aan verhuur van (leegstaande) woningen ten behoeve van de huisvesting van buitenlandse werknemers en verkeerd gebruik van gronden.

Tot slot nog een aantal tips om effectief te kunnen handhaven.
Stel u zelf eerst de vraag of het handhavingtraject kans heeft om te slagen. Bij bouwen in afwijking van een verleende bouwvergunning met een overschrijding van 1 centimeter is het niet zinvol om een handhavingtraject te starten.
Houd de procedure kort. Beperkt u tot een vooraanschrijving en een aanschrijving. Ga vooraf en tussendoor zo min mogelijk in discussie met de overtreder. Dat komt later wel in de bezwaar – en beroepsfase.
Stel de begunstigingstermijnen niet te lang. Het weghalen van een schuurtje hoeft geen begunstigingstermijn van een half jaar te hebben.
Werk niet met een vooraanschrijving die als een concept beschikking wordt toegezonden. Steeds meer uitspraken van de rechtbank richten zich op het onleesbaar worden of zijn van beschikkingen. Om mensen in kennis te stellen van een voornemen tot besluitvorming hoeft men niet direct alle wetsartikelen te noemen. Een brief in “gewone taal” als waarschuwing en als hoorbrief is, afhankelijk van de doelgroep, vaak veel effectiever.
Wees concreet in de omschrijving van de overtreding en de beëindiging daarvan. Ga geen hele verhandelingen houden over hoe een overtreding tot stand is gekomen (behoudens de zorgvuldige besluitvorming) en beperk u tot de hoofdzaak. Vaak grijpt een overtreder de kans aan om van bijzaken een punt te maken, waardoor de hoofdzaak wordt onderbelicht en men eerder verzandt in procedurefouten.
Acteer op tijd. Einde begunstigingstermijn is ACTIE !!!

voorbeeld vooraanschrijving instabiele muur

Geachte heer/ mevrouw

Er is geconstateerd dat het pand gelegen aan de {geanonimiseerd} bouwkundige gebreken vertoond. U staat geregistreerd als eigenaar van dit betreffende pand, derhalve achten wij u als verantwoordelijke om de gebreken te kunnen herstellen. De geconstateerde gebreken bestaan uit het instabiel zijn van het metselwerk op  de eerste verdieping, met name het ronde gedeelte van de gevel, alsook een gedeelte van de gevel parallel aan de {geanonimiseerd} op de begane grond en eerste verdieping. De gevel is gedeeltelijk zover naar voren gekomen, (en is naar onze mening niet stationair) dat er gevaar is ontstaan voor het uitklappen van dit gevelgedeelte, met alle gevolgen van dien. Dit is in strijd met de bepalingen van het Bouwbesluit 2012, met name de afdeling die de sterkte voorschrijft.

Waarschuwing

U dient deze gebreken te herstellen, zodanig dat de gevaarlijke situatie is weggenomen en aan de bepalingen van het Bouwbesluit wordt voldaan. Over twee weken na verzending van deze brief zullen wij controleren of de werkzaamheden in gang zijn gezet, danwel het gevaar niet meer aanwezig is. Indien u binnen de gestelde termijn geen gevolg geeft aan dit verzoek, hebben wij het voornemen om over te gaan tot het toepassen van bestuursdwang. Dit kan betekenen dat wij van gemeentewege kunnen overgaan tot het herstellen van de gevel. Het toepassen van bestuursdwang kan mede inhouden het opleggen van een last onder dwangsom. Daarbij zullen de kosten van het toepassen van deze dwangmiddelen voor uw rekening komen.

Zienswijze

Voordat wij hiertoe overgaan, stellen wij u op grond van artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht in de gelegenheid uw zienswijze ten aanzien van dit voornemen in te dienen. Wij verzoeken u daartoe uiterlijk binnen twee weken na verzending van deze brief uw zienswijze aan ons kenbaar te maken.

Informatie

voorbeeld machtiging tot binnentreden toezichthouder

Machtiging tot binnentreden in een woning

De Burgemeester van de gemeente {geanonimiseerd} bepaalt dat,

Gelet op artikel 5 Algemene wet op het binnentreden, artikel 100 Woningwet, artikel 5:15 Awb, artikel 149a Gemeentewet, artikel 6.3 van de Algemene plaatselijke verordening 2004

Geeft machtiging aan: persoon

Om voor het ten uitvoer brengen van een controle om aspecten van de Woningwet te controleren om desnoods zonder toestemming van de bewoner binnen te treden in de woning gelegen aan Geanonimiseerd

Voorts bepaal ik dat ook bij afwezigheid van de bewoner(s) in de genoemde woning kan worden binnengetreden.

Degene die bevoegd is zonder toestemming van de bewoner binnen te treden kan zich door anderen doen vergezellen, voor zover dit voor het doel van het binnentreden redelijkerwijs is vereist.

Deze machtiging is van kracht op de dag waarop zij is afgegeven en de drie daarop volgende dagen.

Afgegeven te {geanonimiseerd}

Op 29 maart 2020

 

De burgemeester van de gemeente {geanonimiseerd},

voorbeeld brief bestuursdwang

Constatering

Naar aanleiding van een controle d.d. 16 maart 2020, uitgevoerd door een toezichthouder van de gemeente “geanonimiseerd” delen wij u het volgende mede. Er is geconstateerd dat er een loods/ schuur wordt gerealiseerd op het perceel “geanonimiseerd”. Dit gebeurt zonder de hiervoor vereiste omgevingsvergunning. Op 8 april 2020 is geconstateerd dat u de berging verder heeft afgebouwd en dus geen gevolg heeft gegeven aan het verzoek zoals genoemd in onze vooraanschrijving.

Overtreding

Het bouwwerk is een omgevingsvergunningplichtig bouwwerk als bedoeld in artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Voor uw perceel is voor de loods/schuur geen omgevingsvergunning verleend. Hierdoor handelt u in strijd met artikel 2.1, lid 1 onder a van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, welk artikel bepaalt dat het verboden is te bouwen zonder een vergunning verleend door het college van burgemeester en wethouders.

Legalisatie

Na legalisatieonderzoek is gebleken dat het bestemmingsplan “Noordgeest 1e herziening” dit soort bouwwerken niet toelaat. Vrijstelling van de bepalingen van het bestemmingsplan is niet mogelijk, gezien de afmetingen van het bouwwerk, welke de aangegeven maten in de geldende voorschriften fors overschrijden.

Motivatie

Legalisering is gezien het bovenstaande niet aan de orde. Maatschappelijke problemen zijn geen gronden waarop wij van zienswijze veranderen.

BESLUIT

Op grond van artikel 5:21 van de Algemene wet bestuursrecht gelasten wij u, dat u op bovengenoemd perceel, binnen zes weken, na dagtekening van deze brief, de genoemde strijdigheid met artikel 2.1 lid 1 onder a van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht moet hebben opgeheven. U dient de loods/ schuur, binnen 6 weken na dagtekening van deze brief, verwijdert te hebben.

 

Enkel indien u binnen deze termijn het illegaal gebouwde overeenkomstig dit besluit heeft hersteld, kan bestuursdwang worden voorkomen.

Indien u niet binnen de gestelde termijn op de hierboven voorgestelde wijze een einde heeft gemaakt aan de overtreding, zullen wij op uw kosten door middel van bestuursdwang een einde aan de overtreding maken. Dit betekent dat wij de bouwwerken van gemeentewege zullen slopen. De kosten daarvan zullen op grond van artikel 5:25 van de Algemene wet bestuursrecht op u worden verhaald.

Als u het niet eens bent met dit besluit  kunt u ingevolge het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de verzenddatum van deze brief een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

Wij wijzen u erop dat het indienen van een bezwaarschrift niet betekent dat uw verplichting de overtreding binnen de gestelde termijn te beëindigen wordt uitgesteld. Het indienen van een bezwaarschrift heeft namelijk geen schorsende werking. Wel kunt u ingevolge artikel 8:81 Algemene wet bestuursrecht bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Breda, Sector Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda, een verzoek om een voorlopige voorziening te treffen indienen, ook binnen 6 weken na dagtekening van deze brief. Hierbij dient u dan ook een bezwaar in te dienen bij het college van burgemeester en wethouders.

 

Hoogachtend,

het college van burgemeester en wethouders van ‘geanonimiseerd’,

mag je hennep kweken?

Nee, dat mag niet. De Opiumwet is daar vrij helder in: Het is verboden een middel als bedoeld in de bij deze wet behorende lijst I dan wel aangewezen krachtens artikel 3a, vijfde lid:

  • A.binnen of buiten het grondgebied van Nederland te brengen;
  • B.te telen te bereiden, te bewerken, te verwerken, te verkopen, af te leveren, te verstrekken of te vervoeren;
  • C.aanwezig te hebben;
  • D.te vervaardigen.

Dus met andere woorden: zowel het hebben, houden en vervoeren van een joint of hennep is verboden.


Mag je dan niks in voorraad hebben?

Ja, dat mag wel echter voor eigen gebruik. Omdat het Openbaar Ministerie vindt dat ‘bij een hoeveelheid van vijf planten of minder aangenomen dat er geen sprake is van beroeps- of bedrijfsmatig handelen.’ wordt er over het algemeen geen vervolging ingesteld. Met andere woorden: het telen van vijf hennepplanten of minder is dus weliswaar verboden, maar wordt niet strafrechtelijk vervolgd. De planten worden wél in beslag genomen. Als de verdachte minderjarig is, volgt altijd een strafrechtelijke reactie. (bron politie.nl)

Bestemmingsplan

Het thuis telen van hennep is vaak verboden, ook volgens de bestuursrechtelijke wetgeving. Als je in een woning, vaak met de bestemming “Wonen” gaat telen, voor de handel, dan overtreed je de voorschriften van het bestemmingsplan aangezien kweken geen normale handeling is die onder het begrip “Wonen” geschaard kunnen worden. Het verkopen van hennep, hasj of anderszins vanuit de woning is ook vaak een overtreding van het bestemmingsplan, aangezien dat onder de noemer “Detailhandel” valt. Dat is niet hetzelfde als “Wonen”

Handhaving

Steeds vaker treedt de politie samen met de gemeente op om panden binnen te vallen waar een hennepkwekerij wordt vermoed. De gemeente kan dan op haar bevoegdheid (gevaar zetting door brandgevaar) met spoedeisende last van bestuursdwang de woning of pand betreden, waarna de politie ook het strafrechtelijk deel kan afhandelen. Een “voordeel” van deze methode is dat de gemeente de last van bestuursdwang kan uitvoeren en kosten van het opruimen kan verhalen op de overtreder. Als de politie zelfstandig binnenvalt mogen ze in principe de kosten van het leegruimen niet verhalen.

Op welke afstand van de erfscheiding mag ik een boom plaatsen?

In het Burgerlijk wetboek is geregeld dat u niet binnen 2 meter van uw erfgrens een boom mag planten. Over het Burgerlijk wetboek is de gemeente geen bevoegd gezag. Mocht u problemen ondervinden met dit soort dingen adviseren wij u contact op te nemen met uw rechtsbijstandverzekering of rechtswinkel. Deze kunnen u verder helpen in de te ondernemen stappen.
Natuurlijk willen we ook benadrukken dat u niet zomaar een boom moet planten, als dit schade kan opleveren aan de ondergrondse infrastructuur zoals bijvoorbeeld een gasleiding. U kunt hiervoor een zogenaamde klick-melding doen. Dan weet u of er leidingen onder de grond liggen.