Tag Archives: plaatsen

Op welke afstand van de erfscheiding mag ik een boom plaatsen?

In het Burgerlijk wetboek is geregeld dat u niet binnen 2 meter van uw erfgrens een boom mag planten. Over het Burgerlijk wetboek is de gemeente geen bevoegd gezag. Mocht u problemen ondervinden met dit soort dingen adviseren wij u contact op te nemen met uw rechtsbijstandverzekering of rechtswinkel. Deze kunnen u verder helpen in de te ondernemen stappen.
Natuurlijk willen we ook benadrukken dat u niet zomaar een boom moet planten, als dit schade kan opleveren aan de ondergrondse infrastructuur zoals bijvoorbeeld een gasleiding. U kunt hiervoor een zogenaamde klick-melding doen. Dan weet u of er leidingen onder de grond liggen.

Is bouwen in het achtererfgebied altijd vergunningsvrij?

Nee. Bouwen in het achtererfgebied (of bebouwingsgebied) is niet altijd zomaar vergunningsvrij. In de bestemmingsplannen staan af en toe veiligheidszones vermeld, zoals vaak naast watergangen of dijklichamen. Gas-transportleidingen of rioleringen zijn ook vaak aangewezen als veiligheidszone. In deze gebieden mag niet zonder vergunningen worden gebouwd. Ook bij monumenten en of beschermd stads en dorpsgezicht is meestal niets vergunningsvrij. Op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/ kunt u het bestemmingsplan terug vinden. Bovenstaand kunt u nalezen in het Besluit omgevingsrecht, te vinden op: http://wetten.overheid.nl/BWBR0027464/