Author Archives: admin

Mag ik eenzelfde dakkapel als mijn buurman?

Meestal wel. Dakkapellen op dezelfde woningen mogen worden gebouwd als ze gelijk zijn aan eerder geplaatste dakkapellen. Als u niet vergunningsvrij bent om de dakkapel te plaatsen dient u een volledige aanvraag te doen voor omgevingsvergunning. Een afwijkende dakkapel op hetzelfde bouwblok of rijtje wordt in beginsel niet goedgekeurd. Ook als de dakkapel van de buurman illegaal neergezet is, geldt dat geen garantie dat de vergunning ook wordt verleend. In onze welstandnota en het bestemmingsplan kunt u meer lezen over de voorschriften. Natuurlijk kunt u ook kijken op www.omgevingsloket.nl of uw plan voor een dakkapel niet vergunningsvrij is.

Om mijn tuin te verharden of te betegelen, heb ik dan een omgevingsvergunning nodig?

Soms. In het bestemmingsplan is voorgeschreven wanneer u alleen met een omgevingsvergunning mag gaan verharden, spitten of graven. Dit is de activiteit aanleggen. Slechts als er een verbodsbepaling van kracht is mag u zonder vergunning niets doen. Dat kunt u nalezen in het bestemmingsplan, welke te raadplegen is op http://www.ruimtelijkeplannen.nl. Ook midden in de stad kan het zo zijn dat u niets “zomaar” in de grond mag doen aangezien er overal rioleringen en of (gas)leidingen liggen. Deze moeten voor onderhoud bereikbaar blijven. Vandaar dat u soms een vergunning aan moet vragen voor het aanleggen van een verharding.

Ik heb toestemming van het Waterschap om een steiger te bouwen. Moet de gemeente ook toestemming geven?

Ja. Toestemming of vergunning van het Waterschap of andere overheden sluiten niet uit dat er nog een vergunning noodzakelijk is. Over het algemeen heeft u voor het bouwen van een steiger 2 vergunningen nodig: 1 omgevingsvergunning voor het bouwen (bij de gemeente) en 1 bij het Waterschap (de zogenaamde keur vergunning). Via http://www.omgevingsloket.nl/ kunt u beide vergunningen wel tegelijkertijd aanvragen.

Hoe groot is mijn achtererfgebied?

Uw achtererfgebied wordt begrenst door een andere bestemming die het bestemmingsplan voorschrijft. Met andere woorden: als u veel grond bezit en het achterland is bijvoorbeeld een agrarische bestemming, terwijl uw woonhuis de bestemming “Wonen” heeft, is de grens van uw achtererfgebied de scheiding tussen “Agrarisch” en “Wonen”. De bestemming “Tuin” en “Wonen” zijn bedoeld voor hetzelfde doeleind en vormen dus samen 1 geheel en dus in voorkomende gevallen zal dat niet de grens vormen tussen verschillende bestemmingen zoals in het voorbeeld. De bestemming “Wonen” en “bedrijfsdoeleinden” zijn ook niet gelijkwaardige bestemmingen en dus zal dit wel een grens vormen voor uw achtererfgebied.

Mag ik vergunningsvrij een stal bouwen in een weiland?

Nee. Voor het bouwen van een stal of ander gebouw of bouwwerk in een weiland is een vergunning noodzakelijk. Het is tenslotte geen bijbehorend bouwwerk (zoals genoemd in het Besluit omgevingsrecht) bij een bestaand hoofdgebouw. Het enige wat vergunningsvrij gebouwd mag worden in of aan het weiland is een hekwerk van maximaal 1 meter hoog. U kunt dit nalezen in het Besluit omgevingsrecht door de link: http://wetten.overheid.nl/BWBR0027464/

Mag ik een tent neerzetten zonder vergunning?

U mag op eigen grond een tent neerzetten zonder vergunning. Deze mag maximaal 30 dagen staan. Als de tent langer moet blijven staan, dient u een vergunning aan te vragen. We kunnen u alvast wel melden dat gemeentes daar heel terughoudend in zijn met het vergunnen van dit soort bouwwerken.

U mag er niet in kamperen.

Als de tent bedoeld is voor het verblijven van mensen moet hij constructief wel voldoen aan de geldende eisen. Voor een kampeermiddel zijn er geen eisen, maar voor een tent voor feestelijkheden (zoals bijvoorbeeld een tent voor een straatfeest) gelden de eisen die de leverancier daar aan stelt. Mogelijk heeft u wel een evenementenvergunning nodig.

Is bouwen in het achtererfgebied altijd vergunningsvrij?

Nee. Bouwen in het achtererfgebied (of bebouwingsgebied) is niet altijd zomaar vergunningsvrij. In de bestemmingsplannen staan af en toe veiligheidszones vermeld, zoals vaak naast watergangen of dijklichamen. Gas-transportleidingen of rioleringen zijn ook vaak aangewezen als veiligheidszone. In deze gebieden mag niet zonder vergunningen worden gebouwd. Ook bij monumenten en of beschermd stads en dorpsgezicht is meestal niets vergunningsvrij. Op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/ kunt u het bestemmingsplan terug vinden. Bovenstaand kunt u nalezen in het Besluit omgevingsrecht, te vinden op: http://wetten.overheid.nl/BWBR0027464/

elektrische laadpalen

laadpaalOmgevingsvergunning noodzakelijk?

Bijlage II, artikel 2, lid 18 onder b van het Besluit omgevingsrecht (BOR) schrijft voor dat een bouwwerk geen gebouw zijnde vergunningsvrij gebouwd mag worden als het bedoeld is voor het opladen van accu’s van voertuigen. Met andere woorden: oplaadpalen voor het opladen van accu’s van voertuigen zijn vergunningsvrij als het een openbare voorziening betreft.

Voorwaardelijk is dat het een openbare voorziening moet betreffen. Betalen voor een openbare voorziening is vrij gebruikelijk, dus het feit dat je voor de afgenomen stroom moet betalen is geen beperking voor het openbaar zijn van de voorziening. Als de laadpaal wordt afgesloten met een slot en dus iemand sleutelhouder is dan is er geen sprake meer van een openbare voorziening. Kortom, een ieder moet de stekker er in kunnen steken en eventueel na betaling kunnen opladen.

APV

Bij nagenoeg iedere gemeente staat in de Algemene plaatselijke verordening (APV) dat voorwerpen op of aan de weg vergunningsplichtig zijn. De APV is lokale regelgeving. Aangezien de landelijke wetgever heeft bepaalt dat openbare laadpalen vergunningsvrij zijn mag een gemeente geen vergunning eisen op basis van haar lokale regels. Hierbij wordt verwezen naar de algemene uitspraak “lex specialis, superior, posterior”. Dit staat voor een oplossing over zogenaamde conflictregels waarbij er vanuit wordt gegaan dat hogere wetgeving voor lagere wetgeving gaat, voor zover er een conflict is tussen die twee soorten wetgeving of regels.

Het Besluit omgevingsrecht is onderdeel van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Hierdoor gelden de regels uit de BOR direct als landelijke wetgeving. Daar kan een gemeente alles van vinden, maar de gemeente kan geen nadere regels opleggen die in strijd zijn met landelijke regelgeving. Als u dus een openbare laadpaal wilt plaatsen dan voldoet u aan de landelijke regelgeving en is het dus vergunningsvrij te bouwen.

Eigendom

Wat niet zomaar kan is dat u een paal plaatst op andermans grondgebied. Ook een provincie, gemeente of de staat heeft bezittingen waar zij verantwoordelijk voor zijn. Als u een laadpaal wilt plaatsen op andermans grondgebied, bijvoorbeeld voor uw woning op de openbare weg, dan bent u vaak geen eigenaar van deze weg. U zult dan toestemming moeten vragen aan de eigenaar van dat stukje grond. Vaak willen die eigenaars daar ook een overeenkomst met u over aan gaan. Dit is om de verantwoordelijkheid te verleggen om er voor te zorgen dat de echte eigenaar niet aansprakelijk kan worden gehouden voor onderhoud en of schade aan de paal. De eigenaar van de weg wordt ook eigenaar van de laadpaal als er niets wordt geregeld. Alles wat nagelvast verbonden is met die weg is eigendom van de eigenaar van dat stuk grondgebied, tenzij er iets is geregeld.

Een eigenaar van een stuk grond kan u dus weigeren om het grondgebied te mogen gebruiken. Mocht u dus vergunningsvrij een paal hebben geplaatst op andermans grondgebied, dan kan er dus handhavend op getreden worden (op basis van privaatrecht) en kan de paal verwijderd worden. Vaak op kosten van de overtreder. Er moet dus een overeenkomst komen tussen beide eigenaars waarin geregeld is dat er toestemming wordt gegeven voor het gebruik van de gronden.

Kan een gemeente of andere overheidsinstelling uw verzoek tot het plaatsen van een laadpaal weigeren?

Een eigenaar van een stuk grond kan altijd iets weigeren. Dat is in het Burgerlijk wetboek geregeld. Een overheidsinstelling heeft echter meerdere belangen af te wegen om iets wel of niet toe te staan. Zo is bijvoorbeeld de toegankelijkheid van de (openbare) weg een harde eis. Als door het plaatsen van zo’n paal er niemand meer van die stoep gebruik kan maken dan kan dat een motivatie zijn om geen objecten als bijvoorbeeld een laadpaal toe te kunnen staan. Ook ondergrondse kabels en leidingen, waar vaak ook een afspraken zijn vast gelegd over beheer en onderhoud kunnen een weigeringsgrond zijn. Wat ook in overweging genomen moet worden door een overheidsinstelling is haar eigen beleid. Overheden hebben vaak duurzaamheid, groene gedachte en milieu hoog in het vaandel staan. Hierdoor moeten ze een positieve grondhouding aannemen bij verzoeken om openbare laadpalen te plaatsen. Het heeft voor met name gemeentes en provincies ook een toegevoegde waarde om zoveel mogelijk (voor hun gratis) laadpalen te hebben. Daarmee tonen ze aan dat het milieu een belangrijke rol speelt in de gemeente of provincie en dat daarmee ook een signaal wordt afgegeven waardoor er wellicht meer mensen komen naar die gemeente en dat heeft dan weer voordelen voor de economie van die plaats.